پیش بینی آینده تولید حبوبات

پیش بینی آینده تولید حبوبات

5مهر( 16 اکتبر) سالروز جهانی غذاست که به مناسبت تأسیس سازمان جهانی فائو ( سازمان خوار و بار کشاورزی ملل متحد ) در سال 1945 نامگذاری شده و در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود. در این روز سازمان‌های بین المللی با هدف حساس سازی و کسب حمایت سیاسی به منظور برقراری امنیت غذا و تغذیه، ریشه کنی گرسنگی و کاهش سوءتغذیه تلاش می‌کنند. سال 2016 بعنوان سال بین المللی حبوبات معرفی شده است. سازمان فائو، تشویق کشورها به تولید بیشتر حبوبات و ترویج فرهنگ مصرف بیشتر آن را، بعنوان یک راهکار اصلی تأمین امنیت غذایی در جهان با توجه به بحران کم آبی و خشکسالی ضروری می‌داند. برای تولید یک کیلوگرم حبوبات 50 لیتر آب لازم است، در صورتی که تولید یک کیلوگرم گوشت مرغ، به 4325 لیتر آب نیاز دارد. بنابراین مصرف بیشتر حبوبات بعنوان یک منبع پروتئین ارزان، راهکاری مناسب برای حذف گرسنگی و کاهش سوء تغذیه و ارتقاء امنیت غذایی در جهان امروز بشمار می‌رود.

بر اساس مطالعات و تحقیقات به عمل آمده توسط فائو، سطح زیر کشت و تولید حبوبات در جهان در دورههای زمانی ۲۵ساله تا سال ۲۱۰۰ پیش بینی گردیده است. بر این اساس سطح زیر کشت حبوبات در فاصله سالهای ۲۰۱۰-۱۹۹۰ افزایشی، در دوره ۲۰۲۵-۲۰۱۰ ثابت و سپس دارای روند کاهشی خواهد بود. پیشبینی روند تولید جهانی حبوبات نیز حاکی از روند افزایشی تولید کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۵۰ وسپس روند کاهشی تولید محصول طی ۵۰ سال بعدی (۲۱۰۰-۲۰۵۰) میباشد.